Vad är Kliniskt Resonemang och Varför är det Viktigt?

clinical reasoning importance

Om du är en medicine- eller sjuksköterskestudent så kan du ha hört termen “kliniskt resonemang” ofta. Så vad betyder denna term? Kliniskt resonemang hänvisar till alla kognitiva processer som används av sjuksköterskor, kliniker, och annan vårdpersonal när man analyserar ett kliniskt fall eller en patients tillstånd, når korrekt diagnos och tar fram en passande vårdplan.

Kliniskt resonemang involverar sålunda integration av all samlad kunskap, sammanvägande av evidens och erfarenhet för att nå en definitiv diagnos för en patients tillstånd.  Med andra ord, alla tankeprocesser kliniker använder sig av, exempelvis kallas det för kliniskt resonemang att korrekt diagnosticera ett brustet magsår hos en patient med svåra buksmärtor.

Kliniskt resonemang har ibland använts som likalydande med fraser som klinisk bedömning, kritiskt tänkande, beslutsfattande och problemlösning.

Varför är kliniskt resonemang viktigt?

Kliniskt resonemang beskrivs bäst som den tunna linjen mellan en patients död eller försämrade allmäntillstånd och återhämtning. Sjuksköterskor och kliniker med dåligt kliniskt resonemang riskerar att försämra patientens hälsotillstånd och i flera fall, resultera i död.

New South Wales Health Incident Management i NSWs folkhälsosystem noterade att de tre huvudsakliga orsakerna till skadliga hälsoresultat inkluderade att kliniker misslyckats med att ställa rätt diagnos, upprätta och initiera en passande behandlingsplan och dålig hantering av komplikationer, vilka alla tre är ett resultat av dåligt kliniskt resonemang.

Fördelarna med att ha rätt kliniskt resonemang inkluderar att diagnosticera i tid, att upprätta skyndsamma livräddande behandlingsplaner, undvika onödiga undersökningar vilket minskar patientens kostnad och slutligen förbättrar patientens hälsa.

All din träning och utbildning som läkare, sjuksköterska eller vårdpersonal leder till sist till din förmåga att effektivt utöva ett kliniskt resonemang. Misstag eller brister i bedömning kan resultera i skada och till och med patientens död.

En sista tanke

På det stora hela hänvisar kliniskt resonemang till hur väl kliniker eller sjuksköterskor använder sig av sin kliniska kunskap, förstår den lokala kulturen och medicinsk etik för att skapa en korrekt bedömning av en patients tillstånd och initiera den bästa handlingsplanen. Kliniskt resonemang är en inlärd förmåga som bör införlivas i klinisk utbildning och slipas till med ytterligare utbildning och erfarenhet. Det som skapar en duktig kliniker eller sjuksköterska är inte bara hans eller hennes kunskapsgrund utan även hur väl de kan tillämpa den.